Aktuality

velikost textu
+

METODICKÉ DOPORUČENÍ pro vytváření systému komunikace v domovech pro seniory při mimořádných událostech a krizových situacích

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme příslušníkům Velitelské roty Praporu podpory nasaditelných sil Rakovník za finanční dar ve výši 5 000,00 Kč a za jejich účast na předvánočním setkání s našimi klienty.
Profesionálové, ochotní bránit svou zem, znovu ukázali, že mají srdce na správném místě!

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY - 24.11.2022

Toto nařízení pozbylo platnosti dne 1.12.2022

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 30887/2022 ze dne 8.11.2022 a vzhledem k ojedinělému výskytu onemocnění Covid-19 zavádíme od pátku, tedy 25.11.2022 povinnost používat po dobu návštěvy našeho zařízení respirátor filtrační ochrany třídy min.FFP 2.

Současně žádáme, aby návštěvu u nás odložily osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) a osoby, které jsou v blízkém kontaktu s lidmi s akutně probíhajícím respiračním onemocněním.

Informace k volbám

V pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 24. září 2022 od 08.00 hod. do 14.00 hod. se konají VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ.

Pro volby do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy.
Není tedy možné volit mimo trvalé bydliště.
Volič se musí dostavit do svého volebního okrsku.

Pro klienty našeho domova s adresou trvalého bydliště Frant. Diepolta 1787 a ty klienty, kteří trvalým bydlištěm spadají do volebního okrsku č. 9 (volební místnost se nachází v budově DDM-Klub mládeže, Čermákovy sady 2129), bude jejich volební právo, v případě zájmu, zajištěno poskytovatelem služby, Domovem seniorů Rakovník.

V ostatních případech možnost přepravy do příslušné volební místnosti projedná s klienty a rodinnými příslušníky sociální pracovnice.

Informace pro návštěvy - doporučení Krajské hygienické stanice

Informace pro návštěvy - změna provozní doby KAVÁRNY

Do 15. 8. 2022 je z důvodu dovolené upravena provozní doba.

PO – PÁ: 7:00 -14:00 hod
SO: 12:00-16:00 hod
NEDĚLE zavřeno

Pod laskavou patronací Městské knihovny Rakovník

Pod laskavou patronací Městské knihovny Rakovník v čele s Milenou Křikavovou proběhlo dne 22. 6. 2022 na dvorku roubenky hudební setkání s názvem Nad šálkem písní s Martinou a Lucií.
Výtěžek z této charitativní akce ve výši krásných 10 650,00 Kč darovali všichni účinkující, tedy Martina Polanová, Lucie Poddaná a kapela Hosté Domovu Na Zátiší Rakovník.
Je milé vidět, že jsou mezi námi stále lidé, kteří na seniory myslí a snaží se jim zpříjemnit podzim života.
Vše zúčastněným proto s úctou děkujeme.

JUDr. Pavel Jenšovský
ředitel DNZR

Informace pro zaměstnance a návštěvy DNZR

V návaznosti na ukončení stavu pandemické pohotovosti a s tím související pozbytí platnosti všech plošných mimořádných opatření končí ode dne 5.5.2022 povinnost používat v prostorách našeho zařízení ochranu dýchacích cest.

Protože nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, zapojili jsme se do projektu „Zelená firma“

Informace pro návštěvy -14.3.2022

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 11. března zveřejnilo Mimořádné opatření č.j.: MZDR 8939/2021/MIN/KAN, které s účinností od 14. března ruší mimořádná opatření, jež upravovala:
● testování zaměstnanců sociálních služeb;
● testování uživatelů sociálních služeb;
● režim návštěv v sociálních službách.

Nadále tak zůstává v platnosti jen povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory) při pohybu v našem zařízení, a to jak pro zaměstnance, tak pro návštěvy (Mimořádné opatření č.j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2022)

Informace pro rodinné příslušníky klientů

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace
je počínaje dnem 26.2.2022
opět možné uskutečňovat v našem zařízení návštěvy.

Návštěvy jsou možné za podmínek, zveřejněných na webových stránkách DNZR ke dni 22.11.2021.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19 v našem zařízení vyhlašujeme na základě doporučení KHS zákaz návštěv, a to počínaje dnem 12.2.2022 na dobu čtrnácti dnů.
Všechny rodinné příslušníky žádáme o jeho dodržení tak, abychom společně přispěli k co možná brzkému návratu do normálního režimu.

V Rakovníku dne 11. 2. 2022

JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR

Informace pro návštěvy - 22.11.2021

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče

Dle bodu I/3 Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných organizačním opatřením jinak; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Informace pro návštěvy - 11.11.2021

Aktuální pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče
Dle bodu I/3 Mimořádného opatření ze dne 5.11.2021 Ministerstvo zdravotnictví omezuje počínaje dnem 15.11.2021:

u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Informace k volbám

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Klienti, kteří projevili zájem uplatnit své volební právo, budou moci volit přímo v DNZR.

Volby zde budou probíhat za účasti členů volební komise volebního okrsku č. 9, kteří přijdou v pátek 8. října s přenosnou volební schránkou.

Pro dotazy ohledně voleb kontaktujte sociální pracovnici, tel.: 734 728 467.

Změna telefonního čísla pro videohovory

Od 1. 10. 2021 používejte pro zprostředkování videohovorů nové telefonní číslo 602 169 284.

Kontakt pro dohodnutí dne a času zůstává stejný ( tel.: 602 532 260, v pracovní dny mezi 7:00-15:30 ).

Informace pro návštěvy - 9.7.2021

Na základě mimořádného opatření MZ č.j. MZDR-14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 se režim návštěv upravuje takto:

S účinností ode dne 9. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

9.7.2021

Informace pro návštěvy -7.6.2021

Na základě mimořádného opatření MZ č.j. MZDR-14597/2021-3/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 se režim návštěv upravuje takto:

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

7.6.2021

JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče, platná podle Mimořádného opatření MZ č.j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22.5.2021

Dle bodu I/3 Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 7 a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

1.6.2021

Informace pro návštěvníky -12.5.2021

S ohledem na současnou situaci a především vzhledem k vysoké proočkovanosti klientů i zaměstnanců DNZR platí ode dne 13.5.2021 tato pravidla uskutečňování návštěv:

Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN ze dne 11.5.2021 nadále omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, který před návštěvou doloží.

Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které

a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek Str. 3 z 7 dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének],a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje všechna režimová opatření poskytovatele.

Návštěvy se již nemusejí objednávat na konkrétní termín na recepci DNZR, dostavit se mohou v době od 08.00 hod do 19.00 hod.S ohledem na náš ranní provoz využívejte jako obvykle spíše dobu po 10.00 hod.

Při vstupu do budovy je automaticky měřena tělesná teplota přicházejících osob. Při zjištění hodnoty 37 stupňů a více nebude návštěva umožněna.

Návštěva může proběhnout především na venkovní terase (v případě vhodného počasí), dále pak na pokojích či na podestách u schodišť.

Prosíme o dodržování shora uvedených zásad tak, abychom společně ochránili především zdraví našich klientů.

JUDr.Pavel Jenšovský
12.5.2021

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Sčítání lidu 2021 v Domově Na Zátiší Rakovník bude probíhat v listinné formě od 17. 04. 2021 do 11. 05. 2021. Sčítacím komisařem je jmenována sociální pracovnice Hana Riegerová, která vše připraví a s jednotlivými uživateli listinné sčítací formuláře vyplní.

Sčítací komisař je vázán slibem mlčenlivosti, veškeré informace, které od uživatelů získá, využije pouze k vyplnění sčítacích formulářů a nebude dále šířit.

Pokud si některý z rodinných příslušníků bude chtít uživatele přesto sečíst sám, prosím informujte o tom sčítací komisařku telefonicky na čísle 734 728 467 nebo na e-mail: riegerova@dpsr.cz

Informace pro návštěvy - 19.3.2021

Na základě usnesení vlády č. 296 a 297 ze dne 18. 3. 2021 se mírně mění podmínky návštěv v DNZR, stejně jako podmínky vycházek klientů.

Na objednanou návštěvu tedy krom již dříve uváděných výjimek mohou přijít i osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

U vycházek klientů dochází k obdobné výjimce, tedy do oddělených prostor se uživatel po návratu z vycházky neumísťuje, pokud jde o klienta, který má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

JUDr. Pavel Jenšovský
ředitel DNZR
19. 3. 2021

Informace pro návštěvy - 4.3.2021

Vzhledem ke skutečnosti, že se v DNZR v současnosti nenacházejí žádné osoby, pozitivně testované na Covid-19, a současně vzhledem k poměrně vysoké proočkovanosti zaměstnanců i klientů můžeme počínaje dnem 9. 3. 2021 v omezeném rozsahu umožnit návštěvy.

Pravidla návštěv zůstávají i po vydání Usnesení vlády č. 201 ze dne 26. 2. 2021 shodná, jaká jsme uváděli dne 3. 12. 2020 (viz níže).

Protože se snažíme maximálně omezit pohyb návštěv mimo vyhrazené prostory, budou na stolcích na návštěvních místech uložené pokyny s telefonním číslem pracovníka přímé péče, na kterého je možné se v odůvodněných případech obracet (nutnost toalety klienta, vyzvednutí nějaké věci na pokoji, předčasné ukončení návštěvy a podobně). Prosíme, nevcházejte nedůvodně na oddělení!

Současně upozorňujeme, že podle Usnesení vlády č. 202 ze dne 26. 2. 2021 zůstávají v platnosti i omezení vycházek klientů mimo objekt nebo areál zařízení tak, jak jsme je uváděli 16. 2. 2021 (viz níže).

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Pavel Jenšovský
ředitel DNZR
4. 3. 2021

Informace pro rodinné příslušníky - 16.2.2021

A/ Protože se v našem zařízení znovu vyskytla nákaza Covid-19, a to v současnosti u 3 klientů a 3 zaměstnanců, dochází na základě doporučení KHS Stč.kraje ze dne 16.2.2021 k úplnému zákazu návštěv počínaje dnem 17.2.2021.

Jedinou výjimkou zůstává návštěva klienta v terminálním stadiu choroby.

B/ V souladu se stanoviskem KHS nedoporučujeme klientům rovněž opouštět zařízení. Pokud klient opustí DNZR formou vycházky, musíme po jeho návratu postupovat v souladu Usnesením Vlády ČR ze dne 21.12.2020 č.1370, z něhož cituji:

Vláda
I. nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

C/ Rádi bychom rovněž požádali rodinné příslušníky, aby klienty neobjednávali do zdravotnických zařízení na vyšetření, která nejsou neodkladná.

Předpokládáme, že uvedená opatření budou v platnosti po dobu cca 14 dnů tak, aby pominula karanténní doba u pozitivně testovaných a abychom stihli zajistit proočkování velké části klientů druhou dávkou vakcíny.

Prosím, dodržujte s námi uvedená opatření tak, abychom společně zastavili šíření viru.

Díky

JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR
16.2.2021

Informace pro návštěvy - 3.12.2020

Usnesením vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020, k němuž jsme až dnes obdrželi Doporučený postup MPSV č.17/2020, byl stanoven zákaz návštěv v domovech pro seniory. Oproti dříve stanoveným výjimkám, o kterých jsme již informovali (například návštěvy klientů v terminálním stádiu nevyléčitelných nemocí, klientů s omezenou svéprávností a podobně) přibyla výjimka, podle níž se zákaz nově nevztahuje na:

- osoby, které se před zahájením návštěvy se podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem,

- osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

- na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Tato úprava má platit po dobu nouzového stavu, který je v současnosti vyhlášen do 12. 12. 2020, vláda však bude požadovat jeho prodloužení.

K realizaci případných návštěv přijímáme následující organizační opatření:

A/ vzhledem k nedostatečným materiálním a personálním podmínkám nezajišťujeme pro návštěvy testování antigenními testy

B/ na návštěvu se tedy mohou objednat osoby, které předloží potvrzení praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19. Dále se mohou objednávat osoby, které předloží doklad (minimálně ve formě SMS) o tom, že nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovaly test PCR (na odběrovém místě – nejbližší se nachází v areálu Nemocnice Rakovník), či antigenní test (například po předchozí dohodě u svého lékaře), a to s negativním výsledkem. Tato povinnost se podle usnesení vlády týká i dětí.

C/ Po celou dobu návštěvy musí mít návštěvy nasazenou ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu– lze zakoupit v lékárnách.

D/ Za každým klientem mohou přicházet na návštěvu maximálně dvě osoby naráz.

E/ Návštěvy budou probíhat za striktních hygienických opatření ve dnech:
- úterý, čtvrtek v době 14.00-17.00 hod
- sobota v době 13.00-16.00 hod
- neděle v době 09.00-11.00 hod,

a to počínaje dnem 6. 12. 2020. Doba návštěvy je 30 minut, nezapočítává se do ní pochopitelně příchod přes recepci, kde proběhne kontrola dokladu o proběhlém testování, či onemocnění, případně doba čekání na návštěvním místě.

F/ termín návštěvy je třeba telefonicky objednat minimálně 1 den předem na čísle 313 518 002 v době od 08.00 – 11.00 hod., odpoledne potom v době 13.00-17.00 hod. Návštěvy bez objednání nelze vzhledem k prostorovým kapacitám realizovat! Doporučujeme proto nejprve zarezervovat termín návštěvy a až poté podstoupit ve vhodnou dobu test.

G/ upozorňujeme, že v současnosti není v provozu kavárna, takže na místě nelze provést drobný nákup.

3.12.2020

Informace k návštěvám

Včerejšího dne měla vláda změnit usnesení č.1196, kterým byly původně zakázány návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb, tak, že od soboty 5.12.2020 by měly návštěvy za striktně stanovených podmínek probíhat.

V současnosti čekáme na pokyny MPSV, které byly včerejšího dne rovněž avizovány.
Prosíme proto rodinné příslušníky, aby vyčkali s dotazy na možnost návštěvy již o tomto víkendu.

JUDr.Pavel Jenšovský
1.12.2020

Informace pro rodinné příslušníky

Antigenní testy jsme použili již k několika kolům testování a díky tomu bylo postupně zachyceno 5 pozitivních klientů a 4 zaměstnanci. U všech byla pozitivita ověřena testem PCR.

Zaměstnanci jsou samozřejmě v domácí karanténě, klienti jsou izolováni v našem zařízení a jejich zdravotní stav je dobrý.

Podle mimořádných opatření, vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 20.11.2020, bude opakované testování klientů ukončeno dnem 3.12.2020, v případě zaměstnanců potom dnem 12.12.2020.

Protože se po skončení karantén pomalu navrací do práce téměř všichni zaměstnanci, snažíme se dění v Domově i přes nouzový stav znovu pro naše klienty oživit. V příštím týdnu je tedy navštíví Mikuláš, na adventní období chytáme i několik kulturních překvapení (to vše samozřejmě za dodržení velmi striktních hygienických podmínek z naší strany).

JUDr.Pavel Jenšovský
26.11.2020

Informace pro rodinné příslušníky

V současnosti nemáme žádného klienta, pozitivně testovaného na Covid-19. V izolaci zůstává posledních několik klientů, kteří dříve přišli do styku s pozitivně testovanou osobou, jsou bez příznaků onemocnění a jejich zdravotní stav je dobrý.

V rámci prevence dnes necháváme provést znovu prostorovou dezinfekci budovy (opakování po čtrnácti dnech) a věříme, že i toto opatření povede k zamezení dalšího případného šíření virových onemocnění.

Dosud jsme neobdrželi avizované antigenní testy. Po jejich dodávce a prvním použití vám budeme schopni poskytnout další informace.

JUDr. Pavel Jenšovský
9.11.2020

Informace pro rodinné příslušníky

V návaznosti na naši zprávu ze dne 19. 10. 2020 sděluji, že plošným testem bylo zachyceno dalších osm pozitivně testovaných klientů, kteří byli celkově bezpříznakoví.

Samozřejmě i oni jsou izolováni a jejich zdravotní stav je pečlivě sledován. Jejich rodiny se s žádostí o informace mohou obracet na zdravotní úsek.

V rámci maximální snahy o zamezení šíření virových onemocnění dnes také objednáváme prostorovou dezinfekci budovy, kterou provede specializovaná firma.

Řada dotazů směřuje na možnost přinášení balíčků s ovocem, sušenkami a podobně.

Prosím všechny, aby dbali na hygienická pravidla (omýt dobře ovoce, dezinfekčními ubrousky otřít plastové obaly atd.) s tím, že touto procedurou projdou dodané věci ještě jednou u nás. Pak budou klientům předávány.

Protože jsme v uzavřeném režimu, nebudeme obsazovat recepci na dobu 12 hodin denně, jako je to běžné. Balíčky proto můžete přinášet denně v době 9.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00 hod.

JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR
22.10.2020

Informace pro rodinné příslušníky

Bohužel musíme informovat o tom, že na základě zdravotního stavu (mírně zvýšené teploty) jsme nechali na konci uplynulého týdne testovat na Covid-19 tři naše klientky. Ve všech případech byly testy pozitivní, klientky setrvávají v našem zařízení v přísné karanténě a průběh onemocnění je lehký. Jejich rodiny byly samozřejmě informovány.
Následně jsme nechali otestovat všechny další klienty, kteří byli v posledních dnech s nakaženými ve styku, jejich testy jsou negativní.

Abychom vyloučili možnost skrytého přenašečství, necháváme po dohodě s KHS v úterý otestovat všechny zbývající klienty a zaměstnance, kteří dosud testovaní nebyli.

JUDr.Pavel Jenšovský
19.10.2020

INFORMACE

Považujeme za nezbytné informovat rodinné příslušníky, případně opatrovníky našich uživatelů, že dne 12. 10. 2020 rozhodla vláda ČR o tom, že osobám, kterým se poskytují sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (mimo jiné domovy pro seniory), se po dobu nouzového stavu zakazuje vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je jim služba poskytována.
Plné znění zákazu obsahuje Usnesení vlády ČR č. 413.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VIDEOHOVORU

Pro zprostředkování spojení mezi Vámi a Vašimi blízkými formou videohovorů přes aplikace Messenger, WhatsApp nebo Skype se obracejte, pro dohodnutí dne a času, na aktivizační pracovnice (tel.: 602 532 260, v pracovní dny mezi 7:00-15:30 ), které s Vámi domluví vše potřebné.

Ke zprostředkování kontaktu je nutné mít stažené shora uvedené aplikace ve svém telefonu a uloženo do kontaktů naše telefonní číslo 606 904 204.

Informace o současném stavu v DNZR

Jak jsme již informovali naše klienty a zaměstnance, došlo k situaci, kdy byla jedna z našich pracovnic pozitivně testována na Covid-19 v rámci soukromého testu.

Ihned jsme se obrátili na KHS, která ve spolupráci s námi zajistila plošné testování všech zaměstnanců a klientů, kteří s dotyčnou pracovnicí přišli do styku.

Výsledky všech testů jsou negativní.

Za tohoto stavu pokračujeme v „běžném“ provozu, který ovšem zahrnuje omezující hygienická opatření, o kterých jsme již na těchto stránkách informovali.

JUDr. Pavel Jenšovský
1.10.2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DNZR

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ORGANIZACE
O ZÁKAZU NÁVŠTĚV V DNZR

Dnešního dne jsem jako ředitel organizace Domov Na Zátiší Rakovník, se sídlem Frant. Diepolta 1787, IČO: 71209930 (dále také jako organizace“), s ohledem na Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020 rozhodl takto:

1) naše organizace je počínaje dnem 25. 9. 2020 uzavřena pro veškeré návštěvy, a to s výjimkou:
a. návštěvy uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
b. návštěvy uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Rodinným příslušníkům není dovoleno pobývat s klientem (uživatelem) v recepci ani v areálu naší organizace včetně venkovních prostor. Po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem recepce naší organizace mohou rodinní příslušníci či jiné třetí osoby balíčky a další věci předat tomuto zaměstnanci pouze u vstupu do areálu naší organizace.

2) Z důvodu omezení styku zaměstnanců i klientů (uživatelů) s možnými zdroji nákazy je nutno uzavřít areál naší organizace. Pokud potřebuje rodinný příslušník z neodkladných důvodů navštívit sociálního pracovníka nebo pokladní naší organizace, je povinen podstoupit preventivní opatření (dezinfekce, měření teploty, ochranná rouška atd.) a po vyřízení záležitosti musí neprodleně opustit areál naší organizace.

3) Vstup soudním úředníkům, pracovníkům Úřadu práce a dalším orgánům veřejné moci je povolen pouze na nezbytně nutnou dobu, tato osoba je povinna podstoupit výše uvedená preventivní opatření a po vyřízení záležitosti musí neprodleně opustit areál naší organizace. Záležitosti, které snesou odklad, nebudou vyřizovány.

4) Konání hromadných kulturních akcí, canisterapie, mší, praxí studentů, dobrovolnické činnosti, intervence soukromých fyzioterapeutů, logopedů, kadeřnice a pedikérky apod. se do odvolání zakazuje. Aktivizační činnosti, zajišťované zaměstnanci organizace, budou pokračovat podle plánu.

5) Klientům (uživatelům) se nedoporučuje opouštět areál organizace. Požadavky klientů (uživatelů) na nákupy, pochůzky atd. zajistí sociální pracovník či jiný pověřený zaměstnanec pobytového zařízení.

6) Po předchozí dohodě s aktivizační pracovnicí organizace je možné uskutečňovat videohovory mezi klienty a jejich rodinnými příslušníky.

7) Přístup soukromým návštěvám za zaměstnanci se zakazuje.

Vydáno dne 23. 9. 2020 s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání.

JUDr. Pavel Jenšovský
ředitel organizace

Doporučení pro klienty a návštěvy

Vážení klienti a návštěvníci Domova Na Zátiší Rakovník,

vzhledem k horšící se epidemiologické situaci vás musíme znovu požádat o dodržování všech zásad, které jsou na těchto stránkách vyvěšeny.

Krom toho, prosím, berte v potaz tato doporučení:

A/ objednávejte se k lékařům (objednávejte naše klienty) pouze na vyšetření, která jsou nezbytná a neodkladná

B/ omezte pohyb mimo DNZR, zejména se vyhýbejte místům se zvýšenou koncentrací osob (oslavy a podobně). V budovách vždy používejte roušky!

C/ pokud jste přišli do styku s osobou, u které bylo následně prokázáno onemocnění koronavirem, nebo s osobou, která byla odeslána do karantény, nahlaste to neprodleně ošetřujícímu personálu!

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení návštěvníci našeho domova,
zdvořile Vás žádáme o respektování těchto základních doporučení:

1. Na návštěvu klienta mohou ve stejný čas dorazit maximálně 2 osoby (včetně dětí).

2. Náš domov je pro návštěvy otevřen od pondělí do neděle vždy v čase mezi 9:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 17:00 hodin.

3. Každý návštěvník je povinen před vstupem do organizace vyplnit s pomocí pracovníka recepce krátký informativní dotazník, do nějž doplní své jméno, příjmení a telefonní číslo. Tento dotazník je návštěvníkům předkládán za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.

4. Každý návštěvník je povinen dodržovat důsledně doporučená hygienická opatření. Před vstupem do prostor naší organizace si prosím vždy vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je dostupná pro každého návštěvníka v prostorách recepce domova a na jednotlivých podlažích. Po vstupu do objektu je obuv očištěna pomocí „lepivé“ rohože.

5. Návštěvám bude umožněn vstup pouze v roušce, respirátoru, šátku nebo jiné ochranné pomůcce(roušku nebo jinou ochrannou pomůcku si musí návštěvník před vstupem do domova obstarat samostatně).Po celou dobu návštěvy našeho domova jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) rouškou nebo jinou ochrannou pomůckou.

6. Při vstupu do domova bude každému příchozímu návštěvníkovi automaticky změřena tělesná teplota termokamerou. Bude-li návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37,0 °C, nebo bude-li vykazovat jiné příznaky onemocnění COVID-19, nebude návštěvník do domova vpuštěn.

7. Návštěvníci naší organizace jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.

8. Návštěvy jsou umožněny pouze ve venkovním prostoru domova, prostoru recepce, vestibulů, případně v prostorách v současnosti nevyužívaných jídelen. Na pokoji lze klienta navštívit pouze v odůvodněných případech, přičemž délka návštěvy nesmí přesáhnout 2 hodiny.

9. Pokud návštěvník pociťuje příznaky jakéhokoliv nachlazení nebo respiračního onemocnění, jako jsou kašel, rýma, bolesti v krku, teplota, bolesti v kloubech a svalech, žádáme, aby nevstupoval do areálu naší organizace, dokud se neuzdraví a tyto příznaky u něj pominou.

10. Žádáme návštěvníky, aby před návštěvou našeho domova zvážili omezení svého pobytu v místech, kde dochází k velkému shluku lidí. Pokud je to možné, žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu kina, divadla, dalších veřejných a kulturních akcí a obchodních center. Tímto se sníží riziko přenosu nákazy pro klienty našeho domova.

11. Žádáme návštěvníky, aby v případě, že v předchozích 14 dnech pobývali v zahraničí, odložili návštěvu našeho domova na dobu po uplynutí 14 dnů od návratu ze zahraniční.

Dodržením výše uvedených preventivních doporučení zabráníte možnému oslabení imunity našich klientů a snížení personální kapacity zařízení z důvodu přenosu nákazy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k výše uvedeným doporučením nebo váháte s návštěvou našeho zařízení, kontaktujte nás prostřednictvím telefonu či e-mailu dostupného na našich internetových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

Za Domov Na Zátiší Rakovník
JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel
16.9.2020

Od soboty 4. července prodlužujeme ODPOLEDNÍ návštěvní dobu

Domov je pro návštěvy otevřen vždy v čase od 9:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 17:00 hodin.

Ostatní doporučení pro návštěvy DNZR ze dne 21.5.2020 zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

Žádost o dodržování pravidel návštěv

V souladu s plánem postupného řízeného rozvolňování přijatých omezujících opatření a aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 25. května 2020 MZ přistoupeno k zrušení zákazu návštěv uživatelů sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě, a to za splnění vymezených protiepidemických opatření.

Všechna tato opatření jsou zřetelně popsána v doporučení, které jsme zveřejnili v předchozích dnech a které jsme co do plnění schopni garantovat v našem zařízení.

Apelujeme proto na naše klienty a jejich rodinné příslušníky, aby se v průběhu návštěv zdržovali v prostorách Domova Na Zátiší včetně zahrady. Při pobytu ve venkovním prostředí se po rozvolnění opatření na veřejnosti pochopitelně zvyšuje pravděpodobnost zavlečení nákazy do pobytového zařízení. Dodržováním této zásady chráníte své blízké, stejně jako všechny ostatní klienty a zaměstnance.

V případě, že návštěvník vnáší do DNZR nákup pro klienta, je nutné předem vnější povrchy všech balených potravin otřít šetrným dezinfekčním prostředkem. Pokud to není možné (jedná se o čerstvé ovoce či zeleninu), žádáme návštěvníky, aby tyto potraviny důsledně omyli.

S díky za pochopení
JUDr.Pavel Jenšovský
ředitel DNZR

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Vážení návštěvníci našeho domova,

jsme rádi, že můžeme od pondělí 25. 5. 2020 otevřít naši organizaci pro návštěvy. I nadále se nicméně snažíme co nejvíce ochránit zdraví Vašich blízkých i personálu našeho domova, přičemž s ohledem na aktuální stav pandemie nového typu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, jakož i doporučení státních orgánů, vydáváme pro návštěvníky naší organizace níže specifikovaná doporučení. Návštěvníky naší organizace zdvořile žádáme o respektování těchto doporučení a zvýšenou ohleduplnost ke klientům naší organizace, kteří jsou skupinou, jež je nejvíce ohrožena onemocněním COVID-19. V našem zařízení pobývá mnoho desítek osob v seniorském věku, přičemž rozšíření onemocnění COVID-19 by mohlo mít pro naše klienty fatální následky.

Se zřetelem k těmto okolnostem tedy zdvořile žádáme o respektování těchto základních doporučení:

1. Na návštěvu klienta mohou ve stejný čas dorazit maximálně 2 osoby(včetně dětí).

2. Náš domov je pro návštěvy otevřen od pondělí do neděle vždy v čase mezi 9:00 - 11:00 hodin a 14:00 - 16:00 hodin.

3. Každý návštěvník je povinen před vstupem do organizace vyplnit s pomocí pracovníka recepce krátký informativní dotazník, do nějž doplní své jméno, příjmení a telefonní číslo. Tento dotazník je návštěvníkům předkládán za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.

4. Každý návštěvník je povinen dodržovat důsledně doporučená hygienická opatření. Před vstupem do prostor naší organizace si prosím vždy vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je dostupná pro každého návštěvníka v prostorách recepce domova a na jednotlivých podlažích. Po vstupu do objektu je obuv očištěna pomocí „lepivé“ rohože.

5. Návštěvám bude umožněn vstup pouze v roušce, respirátoru, šátku nebo jiné ochranné pomůcce (roušku nebo jinou ochrannou pomůcku si musí návštěvník před vstupem do domova obstarat samostatně). Po celou dobu návštěvy našeho domova jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) rouškou nebo jinou ochrannou pomůckou.

6. Při vstupu do domova změří pracovník recepce každému příchozímu návštěvníkovi bezdotykovým teploměrem tělesnou teplotu. Bude-li návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37,0 °C, nebo bude-li vykazovat jiné příznaky onemocnění COVID-19, nebude návštěvník do domova vpuštěn.

7. Návštěvníci naší organizace jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry mezi klienty, personálem a dalšími osobami. Je-li to možné, žádáme návštěvníky, aby tento odstup dodržovali i vůči svým rodinným příslušníkům z řad klientů.

8. Návštěvy se mohou s klientem pohybovat pouze po areálu domova.

9. Návštěvy jsou umožněny pouze ve venkovním prostoru domova, prostoru recepce, vestibulů, případně v prostorách v současnosti nevyužívaných jídelen. Na pokoji lze klienta navštívit pouze v odůvodněných případech, přičemž délka návštěvy nesmí přesáhnout 2 hodiny.

10. Pokud návštěvník pociťuje příznaky jakéhokoliv nachlazení nebo respiračního onemocnění, jako jsou kašel, rýma, bolesti v krku, teplota, bolesti v kloubech a svalech, žádáme, aby nevstupoval do areálu naší organizace, dokud se neuzdraví a tyto příznaky u něj pominou.

11. Žádáme návštěvníky, aby před návštěvou našeho domova zvážili omezení svého pobytu v místech, kde dochází k velkému shluku lidí. Pokud je to možné, žádáme návštěvníky, aby odložili návštěvu kina, divadla, dalších veřejných a kulturních akcí a obchodních center. Tímto se sníží riziko přenosu nákazy pro klienty našeho domova.

12. Žádáme návštěvníky, aby v případě, že v předchozích 14 dnech pobývali v zahraničí, odložili návštěvu našeho domova na dobu po uplynutí 14 dnů od návratu ze zahraniční.

Dodržením výše uvedených preventivních doporučení zabráníte možnému oslabení imunity našich klientů a snížení personální kapacity zařízení z důvodu přenosu nákazy.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz k výše uvedeným doporučením nebo váháte s návštěvou našeho zařízení, kontaktujte nás prostřednictvím telefonu či e-mailu dostupného na našich internetových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

Rakovník, dne 21.5.2020

Za Domov Na Zátiší Rakovník
JUDr. Pavel Jenšovský, ředitel

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VIDEOHOVORU

Dobrý den všem,

rádi bychom Vás informovali, že od dnešního dne je možné zprostředkovat spojení mezi Vámi a Vašimi blízkými, a to formou videohovorů s využitím našeho tabletu s velkou úhlopříčkou přes aplikace Messenger, WhatsApp nebo Skype.

Ke zprostředkování kontaktu je nutné mít stažené shora uvedené aplikace ve svém telefonu a uloženo do kontaktů naše telefonní číslo 606 904 204.

Pokud máte o tuto formu zprostředkování zájem, obraťte se pro dohodnutí dne a času na sociální pracovnici Hanu Riegerovou (tel.: 734 728 467), která s Vámi domluví vše potřebné.

AKTUALITY

Pokud chcete pro potěšení napsat svým blízkým pár řádků nebo poslat nějakou fotku, využijte níže uvedené emaily.
My Váš vzkaz velmi rádi vytiskneme a předáme, bude-li potřeba i přečteme.

fiserova@dpsr.cz
gebhartova@dpsr.cz
socialni@dpsr.cz

Pokud si přejete cokoliv Vašim blízkým vzkázat nebo potřebujete pro ně něco zařídit, využijte níže uvedené kontakty, rádi vyřídíme Vaše vzkazy a zajistíme vše potřebné.

Bc. Hana Riegerová
sociální pracovnice
tel: 734 728 467

Iveta Gebhartová a Pavla Fišerová
aktivizační pracovnice
tel: 602 532 260

Bc. Jana Skálová
vedoucí sociálně zdravotního úseku
tel: 734 726 002

UPOZORNĚNÍ

V rámci preventivních opatření a ve snaze zabránit průniku virových onemocnění do Domova seniorů ŽÁDÁME všechny rodinné příslušníky a známé našich uživatelů, ABY NENOSILI A POŠTOU NEPOSÍLALI ŽÁDNÉ BALÍČKY, a to s účinností od 30. 3. 2020.

Pracovníci DNZR zajistí uživatelům vše potřebné (hygienické potřeby, sladkosti, ovoce, vody apod.) přes kavárnu přímo v domově seniorů nebo jednotným nákupem ve městě (zejména v Lidlu). Zboží je před vlastní expedicí uživateli ošetřeno povrchovou dezinfekcí a zavezeno až na pokoj.

Děkujeme za respektování zavedených opatření.

PODĚKOVÁNÍ

paní Kudrnové, Řežábkové, Skleničkové, Šímové, Hamouzové, Honzíkové, Sýkorové, Kolářové, Hubáčkové, Římanové, Mudrové, Hlavaté, Zuskové z Athelieru Cakee, společnosti P&G - Rakona, kolektivu MŠ Kliceprova, SPŠ Rakovník, AUTO Mamut s.r.o. a dalším mnoha nejmenovaným za ručně vyrobené roušky. A také paní Šulcové za dezinfekční gely na ruce a paní Sýkorové za jednorázové rukavice.

!!!DĚKUJEME!!!

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

V souvislosti s aktuální situací ve věci šíření virového onemocnění, způsobovaného novým typem koronaviru, jsme v souladu s doporučením Středočeského kraje nuceni přistoupit k zákazu návštěv v Domově Na Zátiší Rakovník, a to počínaje dnem 4.3.2020 do odvolání.

Jedná se o dočasné opatření, o jehož ukončení budeme samozřejmě včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Virtuální prohlídka