Charakteristika služby

velikost textu
+

Cílová skupina uživatelů

Domov je určen:

 • pro seniory (ženy a muže přednostně ze Středočeského kraje) ve věku od 60 -ti let, kteří jsou, z důvodu svého věku či zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, anebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Podmínkou u osob mladších 65-ti let je, že mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu).

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., v platném změní pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění se poskytnutí pobytové sociální služby vylučuje, jestliže:

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

Poskytované služby a činnosti

V Domově poskytujeme sociální služby seniorům, kteří potřebují celodenní péči.

UBYTOVÁNÍ

Domov disponuje kapacitou 88 lůžek. Uživatelům se poskytuje ubytování na 45 jednolůžkových, 14 dvoulůžkových a 5 třílůžkových pokojích.

Ubytování zahrnuje veškeré energie (plyn-vytápění, el. proud, vodu), úklid, péči o prádlo a údržbářské práce. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, signalizačním zařízením, skříní, policí, křeslem a televizí. Součástí je, mimo trojlůžkové pokoje, i psací stůl s židlí. Dovolí-li to dispozice pokoje, lze jej dovybavit vlastním drobným nábytkem.Samozřejmostí jsou osobní věci např. obrázky,květiny, fotografie, hrneček apod, aby se zde uživatelé cítili příjemně.

Mimo uvedené pokoje mohou uživatelé užívat i společné prostory, jídelny, zahradu a venkovní terasu.

STRAVOVÁNÍ

Strava je zajištěna externě, na základě smluvního vztahu se školní jídelnou Střední zemědělské školy Rakovník.

Stravování je poskytováno v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav klientů podle stanovených stravovacích jednotek. Klientům je poskytováno celodenní stravování, které zahrnuje tři hlavní jídla: snídani, oběd (výběr ze dvou jídel) a večeři. Součástí je také dopolední a odpolední svačina. V případě diabetické stravy je podávána druhá večeře.

Uživatelé si mohou vybrat z těchto diet: racionální (normální), šetřící (žlučníková) a diabetická.

Uživatelé se stravují ve společné jídelně (každé patro má vlastní jídelnu kromě 4.patra ), pokud jim to však jejich zdravotní stav neumožňuje, je jim strava podávána na pokoji.

ÚKONY PÉČE

Přímo obslužnou péči uživatelů zabezpečují zejména pracovníci přímé péče, případně sociální či aktivizační pracovnice.

Podpora a pomoc uživatele je především:

 • při úkonech v osobní hygieně,
 • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (vstávání z postele, oblékání, pohyb po domově apod.),
 • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky, výlety, účast na kulturních akcích apod.),
 • sociálně terapeutické činnosti (např. promítání,společenské hry,vyrábění apod.),
 • aktivizační činnosti(trénink paměti,kondiční cvičení,aj.),
 • při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (komunikace na úřadech, korespondence, nákup atd.). Dále při dalších činnostech dle individuálních potřeb a schopností uživatele s ohledem na zdravotní stav.

Rozsah péče je stanoven individuálním plánem. O konkrétní podobě poskytované služby se domlouvá uživatel se svým „klíčovým“ pracovníkem, který ho seznamuje s nabízenými službami a provází jej během pobytu v domově.

OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péči zajišťuje 1x týdně na základě smluvního vztahu praktický lékař, k dispozici je 1x měsíčně lékař z oboru psychiatrie.

Smluvního zubního lékaře Domov nemá, proto si zubního lékaře uživatelé zajišťují sami, za pomoci rodiny.

Odborná zdravotní péče je poskytována a zprostředkována uživatelům v zařízeních dle jejich výběru.

Ošetřovatelskou péči zajišťuje 24 hodin denně kvalifikovaný zdravotnický personál.

Služby jsou zajištěny individuálně, dle potřeb a přání uživatele.

Odbornou rehabilitační péči Domov neposkytuje. V rámci aktivizace uživatelů provádí pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry a aktivizační pracovnice například tyto činnosti: nácvik sedu, stoje, chůze po chodbách DS s kompenzační pomůckou či bez, nácvik sebeobsluhy, skupinové cvičení - házení overballu, jednoduché protahovací cviky, procvičování dlaní a prstů s pomocí míčků.

FAKULTATIVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby nesposkytujeme.

Zprostředkováváme služby kadeřnice, pedikérky, masáže a revize schválených soukromých elektrospotřebičů. Cena se řídí dle vlastních sazebníků poskytovatelů služeb, s kterými jsou klienti předem seznámeni.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Základní sociální poradenství je součástí poskytované sociální služby. V zařízení je k dispozici sociální pracovnice, která zajišťuje informování zájemců o službu, přijímání uživatelů, zajištění základní sociální agendy a další úkony spojené s činností sociálního pracovníka v zařízení.

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Uživatelům poskytujeme širokou nabídku volnočasových aktivit pod vedením zkušených aktivizačních pracovnic.

 • rozvoj manuálních dovedností (vystřihování, lepení, pletení, háčkování, aj.)
 • trénování paměti,společenské hry,posezení při kávě,
 • arteterapie (výtvarné aktivity)
 • muzikoterapie (společné hraní a zpívání, poslouchání hudby)
 • canisterapie – spolupracujeme s paní Šmídovou a s psí fenkou BABY (4letá irská teriérka – IRISH SOFT COATED WHEATEN)
 • skupinová cvičení (jednoduchá rehabilitace, dechová cvičení)
 • promítání filmů, přednášky na různá témata, návštěvy kulturních a společenských akcí v Rakovníku i mimo Rakovník (muzea, výstavy, účast na akcích jiných domovů)
 • dle zájmu se v Domově konají Mše svaté Římskokatolické církve a Bohoslužby československé církve husitské

Další zajímavé informace

V Domově jsou pro potřeby uživatelů k dispozici 2 místnosti-dpočinková a relaxační. V odpočinkové mohou uživatelé využít například parafínové zábaly na klouby rukou, vodní masáž chodidel, solnou lampu, biolampu, či procvičovat motoriku na speciálním panelu. V relaxační pak mohou na po-lohovatelných křeslech za zvuku tiché relaxační hudby v příšeří ozvláštně-ném bublinkovým světelným sloupem odpočívat.

Uživatelé se schází s ředitelem a pracovníky Domova. Při setkáních mají uživatelé možnost se veřejně vyjádřit ke kvalitě poskytovaných služeb (mají možnost předložit své návrhy či připomínky k chodu zařízení). Uživatelům jsou předány aktuální informace týkající se např. kulturních akcí, personálu, provozních akcí (rekonstrukce, opravy, aj.).

Cílem těchto setkání je zkvalitnit služby, které Domov poskytuje.

Virtuální prohlídka